WONDAIRLAND HÁZIREND

WONDAIRLAND Házirend

A Rendezvény helyszíne: Békés, Dánfoki Üdülőközpont

A Rendezvény időtartama: 2024. július 12-14.

A Rendezvény szervezője: Wondairland Kft. (a továbbiakban Szervező)

letölthető Házirend pdf

BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE

1. A Rendezvényre belépni a megváltott jegy szabta időkeretek között és feltételek mellett lehet.

2. A Rendezvényre való belépésre jogosító Karszalagot a helyszínen és elővételben lehet megvásárolni. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a Szervezők ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Ha a látogató karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a Rendezvény területét.

A karszalag másra át nem ruházható. Kizárólag a kézen hordott karszalag számít érvényesnek. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Szervező nem pótolja vagy cseréli. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a Szervező eljárást indít.

3. A Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. 

Annak ellenére, hogy a Rendezvényhez kapcsolódó területeken – az erre vonatkozó feltételek mentén – lehet kempingezni, bizonyos, egyébként megszokottnak minősülő kempingeszközök a Rendezvény speciális adottságai miatt nem megengedettek. 

Drónt a Rendezvény területére behozni kizárólag abban az esetben lehet, ha a Látogató rendelkezik a Szervező előzetes, írásos engedélyével. 

A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be.

4. A 3. (harmadik) életévüket be nem töltött kiskorúak a Rendezvényt ingyenesen látogathatják, de gyermekkarszalag viselése számukra is kötelező (amennyiben a szervező biztosítja). A gyermekkarszalagokat belépés során a teljesárú, nagykorú kísérők által vásárolt karszalagokkal együtt kapják meg. 

A 14. életévüket be nem töltött vendégek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott, aki a kiskorúért felelősséget vállal.

5.A Rendezvény területére a Szervező engedélye nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljeskörűen betartani a Rendezvényen. Az aktuális behajtási lehetőségeket a kapuknál lévő szervezők és biztonsági őrök ismertetik.

6. A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon, járőröző kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően közegészségügyi előírások miatt HÁZIÁLLAT NEM HOZHATÓ BE!

A Szervező javasolja, hogy az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében a segítő kutyák – amelyekről a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet rendelkezik – behozatala esetén a következő feltételeknek a Látogató megfelelni szíveskedjen. A vakvezető és a fogyatékkal élőket segítő terápiás kutya esetében – a kutya szájának speciális funkcióját tekintve – szájkosár használata nem kötelező, de megléte ajánlott. Amennyiben a Látogató úgy ítéli meg, hogy a segítő kutyája a túlzott audiovizuális ingerekre a kiképzéstől eltérően reagál, vagy túlzottan szenzitív, akkor a Rendezvény ideje alatt szájpórázt, esetlegesen szájkosarat helyezzen fel segítő kutyájára. A segítő kutya bevitele a Rendezvényre a Látogató felelőssége. Amennyiben a segítő kutya a kiképzés során elsajátított magatartástól eltérően viselkedik, a Rendezvény területéről kitiltható.

6./b A rendezvény területére üvegben folyadékot a látogatóknak behozni tilos. Topjoy, pálinkás üveg stb… kérjük termoszba, vagy műanyag üvegbe átönteni.

6./c A rendezvény területén szándékos szemetelés tilos.

7. Szervező a hatályos jogszabályok figyelembe vételével a rendezvény ideje alatt a szomszédos területeket (kemping, drift aréna és strand) is üzemelteti, azok eredeti funkciójával. Ezen területeken a kifüggesztett, szokásos működési szabályok vannak érvényben, azonban a jegyárak a rendezvény ideje alatt eltérőek lehetnek. A szálláshelyeken Szervező a jogszabályok által előírt idegenforgalmi adót beszedi, valamint a vendégek elszállásolását biztosító szálláshelyet, kempinghelyet szállásként igénybevevőtől a szükséges adatokat az életkortól függetlenül bekéri és azt továbbítja az önkormányzatnak. A Szervező beszerzi és továbbítja a Magyar Turisztikai Ügynökség által kért adatokat is a szálláshelyek üzemeltetői, vagy közvetlenül az MTÜ részére.

8. Védettségi igazolvány.
A rendezvényen résztvevő vendégek számára vírus védettségi igazolvány nem szükséges.

9. Szervező tájékoztatja a vendégeket, hogy az általa kijelölt és leválasztott területen (lásd rendezvény weboldalán található térképen kijelölt terület) zenés-táncos rendezvényt tart a rendezvény programtervének adott időszakában.

II. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

1. A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak és a házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Szervező kéri a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területéhez tartoznak a Látogatók által a Szervezőtől vásárolt jeggyel igénybe vett kempingek is, azaz az ezekbe történő belépésre és az ott-tartózkodásra szintén kiterjednek a jelen Házirend rendelkezései.

2. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Szervező, valamint a Szervezőtől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szervező, valamint a Szervezőtől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a Szervező a Rendezvényt, illetve a programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a 

Rendezvényt, illetve a programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például internetes felületeken, mint YouTube, Facebook,  Instagram, TikTok, stb. keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben. 

A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

3. A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – a Szervező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása. A járműveken lévő matricákon kívül tilos az üzleti tevékenységet promótáló reklámhordózó kihelyezése.

4. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.

5. A Rendezvény területén a Látogatók biztonsága érdekében tilos az autós “kapartatás”, kivéve az erre kijelölt területet (Drift Arena). A kempingben és a lezárt területeken gépjárművel csak lassú lépéstempóban, porolás nélkül szabad közlekedni. Szigorúan tilos az ittas vagy bármilyen tudatmódosító szer hatása alatt vezetés. Amennyiben ezeket a rendelkezéseket a résztvevő megszegi a Szervezők kitilthatják őt a rendezvényről.

6. A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében csak a kijelölt helyeken szabad tüzet rakni.

7. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a Szervező által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. Mindazonáltal a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat a szervező előzetes kérése alapján, kizárólagos megítélése szerint engedélyezzen, azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen házirendet betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a Rendezvény területén való közlekedését, a Rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá a Szolgáltatások és/vagy Termékek más Látogatók általi igénybevételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el. A Szervező jogosult a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni, továbbá a Szervező fenntartja magának azt a jogot is, hogy az általa az előzőek szerint engedélyezett demonstrációt is indokolás nélkül befejeztesse.

8. A Rendezvény területén a Szervező megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.

9. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén, a környező területeken, illetve azok felett drón használatával video- vagy fényképfelvétel készülhet. A Szervező saját hatáskörében, vagy megbízásából üzemeltetett drónon kívül a látogatóknak drónt használni, azzal felvételt készíteni kizárólag a Szervező előzetes, írásos engedélyével, valamennyi vonatkozó jogszabályi előírás betartásával, a résztvevők és a Rendezvény biztonságát nem veszélyeztetve lehet. A felvétel készítője köteles az egyes felvételek készítésének módját és időpontját a Szervezővel előzetesen egyeztetni és jóváhagyatni.

10. A Rendezvény területén esetlegesen felállított medencéket mindenki saját felelősségére használja, azokat a Szervező nem felügyeli, nem üzemelteti, nem őrzi.

11. A Rendezvényen szervezett játékokon, vetélkedőkön minden résztvevő a saját felelősségére vesz részt, a kihelyezett szórakoztató és játék tárgyakat a saját felelősségére használja.

12. A Rendezvényen tartott, regisztrációhoz kötött programok során a Szervező bekéri és kezeli a résztvevők azon személyes adatait, amelyek a program lebonyolításához feltétlenül szükségesek (név, telefonszám). 

A tombola nyereményjátékon való részvételhez a sorsolást követően a Szervező bekéri a játékban résztvevő nyertes azonosításához szükséges adatokat (név, cím, email, telefonszám), ill. egyéb adatokat, információkat is kérhet, mely a tombola játékhoz tartozó jegyzőkönyv elkészítéséhez szükséges és továbbítja azokat a NAV szerencsejáték felügyelete (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hivatala) részére.

13. Szervező fenntartja magának a jogot bármely Látogató kizárására a Rendezvényből a házirend be nem tartása esetén.

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A Szervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a saját felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

2. A parkoló járművek számára a Szervező őrzést nem biztosít, ezért az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a Szervező felelőssége kizárt. Szervező a rendezvényre vonatkozóan rendelkezik felelősségbiztosítással, azonban ez elsősorban a vendégek által esetlegesen elszenvedett balesetek kárenyhítésére szolgál, tárgyi eszközökön esett kár megtérítésére csak korlátozásokkal alkalmas. A Szervező felhívja a figyelmet, hogy a Rendezvényen esetlegesen bekövetkező káresemények ellen egyénileg biztosítás köthető.

3. A Rendezvényt a Szervező rossz idő esetén is megtarthatja. A Rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a Szervezőt a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására, vagy ha saját maga a körülmények miatt úgy dönt.

4. A megváltott jegyeket a rendezvényen visszaváltani nem lehetséges, azok árát a Szervező alapvetően nem fizeti vissza. Kivételt képez ez alól, ha a Szervező bizonyos feltételek esetén visszaváltási lehetőséget hirdetett meg.

5. A Szervező a programváltoztatás jogát fenntartja.

6. A Szervező esetleges viharkárokért, időjárásból fakadó egyéb károkért felelősséget nem vállal.

7. A Látogató, aki a Rendezvény területén az ott-tartózkodásra nem jogosító karszalaggal vagy karszalag nélkül tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy felelősségre vonásával egyidejűleg meg kell fizetnie a tartózkodásra jogosító karszalag árát (illetőleg a megfelelő különbözetet). Ellenkező esetben a Látogató nem jogosult a Rendezvény további látogatására, és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést sem támaszthat a Szervezővel szemben, és azonnal el kell hagynia a Rendezvény területét.

8. A Látogató a Rendezvényen és annak programjain saját felelősségére vesz rész, a bérlet vagy jegy megváltásával elfogadja annak házirendjét.

9. A Rendezvény programjai között veszélyes autós programpontok szerepelnek. Ezeken részt venni ill. nézőként a biztonságos távolságon belül állni csak saját felelősségre lehet. A Szervezők törekednek a Rendezvény teljes területén a rend fenntartására, azonban nem vállalnak felelősséget a szabálytalankodók által okozott esetleges károkért, sérülésekért.

10. A Rendezvény több helyszínen zajlik, amennyiben ezek a helyszínek saját Házirenddel rendelkeznek, ezeknek a betartása a Rendezvény látogatói számára kötelező érvényűek.

A vendéglátással, a Szervezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel az információs pult munkatársaihoz lehet fordulni, a talált tárgyak ugyanitt adhatóak le, az elveszett tárgyak után szintén itt lehet érdeklődni.

Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra! Jó szórakozást kívánunk!

hu_HUHU